2320-medal-za-osvobozhdenie-varshavy

Медаль «За освобождение Варшавы»