2320-medal-za-osvobozhdenie-varshavy-revers

Медаль «За освобождение Варшавы» (реверс)